Afbeelding

Provincie vraagt 445 miljoen voor aanpak landelijk gebied

Algemeen

EMMEN - Het college van Gedeputeerde Staten heeft maatregelpakketten voor water, natuur en landbouw ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). 

De eerste versie maatregelpakketten is in juli 2023 ingeleverd. Na een reactie en advies van het ministerie zijn de vier maatregelpakketten herschreven naar twee maatregelpakketten: een gebiedsgerichte (water, natuur en grond) en een generiek maatregelpakket (landbouw). Met het inleveren van de maatregelpakketten vraagt de provincie 445 miljoen euro aan het Rijk voor het werken aan de doelen uit het NPLG. Het gebiedsgerichte maatregelpakket omvat maatregelen voor natuur, water en grond per deelgebied. Dit zijn grotendeels maatregelen die aansluiten op bestaande projecten voor water en natuur. Projecten van waterbedrijven en waterschappen zijn hieraan toegevoegd. Voor het gebiedsgerichte pakket wordt een bedrag van 112 miljoen euro aan het Rijk gevraagd.

Het generieke maatregelpakket Landbouw bevat onder andere maatregelen voor de doorontwikkeling van een Kritische Prestatie Indicator (KPI) voor boeren. Hiermee wordt gestimuleerd dat boeren (nog meer) gaan bijdragen aan duurzame landbouw. Boeren kunnen van deze regeling gebruikmaken en ontvangen dan een stimuleringsvergoeding als ze duurzame oplossingen toepassen in hun bedrijf. Ook vraagt de provincie geld aan voor ondersteuning van investeringen en managementmaatregelen, coaching en bijvoorbeeld de agro-agenda. Het generieke pakket omvat een aanvraag voor 333 miljoen euro.
De afgelopen maanden heeft het ministerie van LNV een beoordeling gegeven op de eerste versie maatregelpakketten die de provincie in juli 2023 heeft ingeleverd. Hieruit volgde een positieve beoordeling voor Drenthe van 131 miljoen euro. Van dit bedrag is 119 miljoen bestemd voor de maatregelen duurzame landbouw (generiek) en circa 12 miljoen voor natuur, grond en water (gebiedsgericht). Het is nog onzeker of de provincie Drenthe deze middelen (deels of geheel) daadwerkelijk ontvangt. De definitieve beoordeling en toekenning van gelden vindt nog plaats op basis van de verbeterde maatregelpakketten. Het Rijk neemt hier waarschijnlijk voor de zomer een voorlopig besluit over.