De natuur is belangrijk voor de Drentse economie.
De natuur is belangrijk voor de Drentse economie.

Provincie start zoektocht naar natuurtalenten

Algemeen

EMMEN - De provincie Drenthe is op zoek naar natuur- en watertalenten.

Men richt hierbij het vizier op zogenaamde young professionals die zich willen inzetten voor de Drentse natuur. In een bijzondere samenwerking zijn de provincie, waterschap Vechtstromen, Prolander en Het Drentse Landschap samen met het Nationaal Bodemtraineeship een wervingscampagne gestart om de juiste mensen aan te trekken. Grote, complexe opgaven in het landelijk gebied zijn succesvoller als ze in gezamenlijkheid worden opgepakt. In Drenthe zijn natuur- en landbouwpartijen al jaren gewend om samen vorm en inhoud te geven aan de opgaven in het landelijk gebied. 

De natuur levert een grote bijdrage aan geluk en woongenot én vormt een belangrijke basis voor de Drentse economie. Maar de natuur staat onder druk. Dit is het gevolg van klimaatverandering, verdroging, de neerslag van stikstof en de versnippering van natuur. In Drenthe wordt al jarenlang gewerkt aan natuurherstel met het Natuurnetwerk Nederland, de Kaderrichtlijn Water en het nieuwe Uitvoeringsprogramma Natuur. Om al deze maatregelen uit te kunnen voeren is de komende jaren meer kennis nodig op het gebied van ecologie en (eco-) hydrologie. 

Minimaal zeven trainees gaan aan de slag met projecten om bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden te verbeteren. En met een gebiedsgerichte aanpak denken ze mee hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Gezamenlijk is een filmische oproep gemaakt aan de nieuwe Drentse natuur- en watertrainees. 

Gedeputeerde Staten verstrekken subsidie aan de deelnemende terreinbeheerders en waterschappen voor het uitvoeren van dit traineeprogramma. De subsidiebijdrage is maximaal 90.000 euro per organisatie. Op www.werkenaannatuurindrenthe.nl kunnen geïnteresseerde kandidaten meer informatie vinden.