Afbeelding

Drenthe experimenteergebied voor duurzame landbouw

Algemeen

EMMEN - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Drenthe aangewezen als experimenteergebied voor het verduurzamen van de landbouwsector. 

Het komende jaar werkt LNV aan het maken van een basisset van concrete duurzaamheidsdoelen voor de gehele landbouwsector. Het ministerie heeft voor Drenthe gekozen omdat hier in de melkveesector al ervaring is opgedaan met het belonen van agrarische ondernemers op concrete doelen. Het gaat hierbij om verbeteringen in de bedrijfsvoering op het gebied van klimaat, stikstof, bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Het experiment sluit aan bij de visie Waardevol en verbonden van LNV. Hierin geeft het ministerie aan dat boeren en tuinders zelf aan het roer moeten kunnen staan om de omschakeling te maken naar een toekomstbestendige landbouw. Zij weten wat op hun bedrijf en in hun gebied wel en niet werkt en hebben behoefte aan regelgeving gericht op doelen.   

Sturen op doelen biedt boeren vrijheid hoe deze doelen te bereiken. Via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) kunnen ondernemers meten wat hun voortgang is. Omdat KPI’s concrete resultaten tonen kan de overheid deze gebruiken om boeren te belonen voor hun prestaties. Drenthe is niet voor niets gekozen als experimenteergebied. De provincie heeft met het project Duurzame Melkveehouderij al ruime ervaring met het werken met KPI’s in de melkveesector. Een kwart van de Drentse melkveehouders (zo’n 230 bedrijven) meet aan de hand van doelen of zij op koers liggen voor wat betreft de doelstellingen op klimaat, stikstof, bodem, biodiversiteit en welzijn. Als zij concrete verbeteringen laten zien op deze punten ontvangen zij een financiële beloning van de provincie. Onder de noemer Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit werkt Drenthe nu aan het doorontwikkelen van deze KPI’s op de onderdelen biodiversiteit en landschap. Naast de melkveesector wordt er ook gekeken hoe het toepassen van KPI’s kan werken voor de akkerbouwsector en de samenwerking tussen beide sectoren.